XML акроними

XML

XML е акронимът за Разширяем език за маркиране.

Език за маркиране, използван за кодиране на данни във формат, който е както четим от човека, така и машинно четим.