SMS акроними

SMS

SMS е акронимът за Служба за кратки съобщения.

Оригиналният стандарт за изпращане на текстови съобщения през мобилни устройства. Едно текстово съобщение беше ограничено до 160 знака, включително интервали. SMS е проектиран да се вмести в други протоколи за сигнализиране, поради което дължината на SMS съобщението е ограничена до 160 7-битови знака, т.е. 1120 бита или 140 байта. Ако потребител изпрати повече от 160 знака, той може да бъде изпратен в до 6 части с общ брой от 918 знака в свързаното съобщение.