RSS акроними

RSS

RSS е съкращението за Really Simple Syndication.

An XML спецификация за маркиране за синдикиране и споделяне на съдържание. дава на търговците и издателите начин автоматично да доставят и синдикират своето съдържание. Абонатите получават автоматични актуализации, когато се публикува ново съдържание.