ROI Акроними

ROI

ROI е съкращението за Възвръщаемост на инвестицията.

Показател за ефективност, който измерва рентабилността и се изчислява по формулата ROI= (приходи – разходи)/разходи. Възвръщаемостта на инвестициите може да ви помогне да определите дали потенциалната инвестиция си струва първоначалните и текущите разходи или дали една инвестиция или усилия трябва да бъдат продължени или прекратени.