RFM Акроними

RFM

RFM е съкращението за Актуалност, честота, парична стойност.

Актуалност, честота и парична стойност са маркетингов показател, използван за анализиране и идентифициране на най-ценните клиенти въз основа на тяхното разходно поведение. RFM може да се използва за прогнозиране, приоритизиране и стимулиране на бъдещи ангажименти за увеличаване на жизнената стойност на клиента (CLV) чрез ускоряване и увеличаване на покупките. Може да се използва и за по-добро дефиниране на вашия идеален клиент или целеви клиенти със сходни демографски или фирмаграфски характеристики.