HTTP акроними

HTTP

HTTP е съкращението за Хипертекст транспортен протокол.

Приложен протокол за разпределени, съвместни, хипермедийни информационни системи.