Акроними на GDPR

GDPR

GDPR е съкращението за Общ регламент за защита на данните.

Регламент относно защитата на данните и неприкосновеността на личния живот в Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Той също така разглежда прехвърлянето на лични данни извън зоните на ЕС и ЕИП.