CTV акроними

CTV

CTV е съкращението за Connected TV.

Телевизор, който има Ethernet връзка или може да се свързва с интернет безжично, включително телевизори, които се използват като дисплеи, свързани с други устройства, които имат достъп до интернет.